Wajong wijziging online dating james roday and maggie lawson still dating

Rated 3.96/5 based on 620 customer reviews

Daarom gaat het volgens de staatssecretaris om verwerking op grond van artikel 8, aanhef en onder c, van de Wbp, waartegen geen verzet openstaat.

Verder is van belang dat artikel 67, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: Awr) de verstrekking aan derden verbiedt van gegevens die de Belastingdienst bij zijn taakuitoefening heeft verkregen.

Op woensdag 3 februari 2016 deed de Raad van State uitspraak (nummer persbericht: 201506945/1/A3) in het hoger beroep inzake ‘scheefhuren’ (ECLI: ECLI: NL: RVS:203) tegen de staatssecretaris van Financiën.

In mijn blog van die dag zegde ik toe deze uitspraak, in enigszins en voor zover mogelijk verkorte en hopelijk leesbare vorm, te bloggen.

De in 2013 aangenomen wetten tegen scheefwonen zouden dan betekenisloos zijn.

Van de door die wetten ingevoerde huurverhogingsmogelijkheid kan immers in beginsel geen gebruik worden gemaakt zonder afgifte van inkomensgegevens door de Belastingdienst, aldus de staatssecretaris. Ingevolge artikel 67, eerste lid, van de Awr is het een ieder verboden hetgeen hem uit of in verband met enige werkzaamheid bij de uitvoering van de belastingwet over de persoon of zaken van een ander blijkt of wordt meegedeeld, verder bekend te maken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de belastingwet of voor de invordering van enige rijksbelasting als bedoeld in de Invorderingswet 1990.

Leave a Reply